Het inschrijfformulier lidmaatschap kunt u hier downloaden.

Denk aan het gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld à € 21,- op rekening

NL87 INGB 0000 3717 10 ten name van  Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.

Vermeld bij het betalingskenmerk uw naam en kandidaat-lid.

Zodra uw betaling en inschrijfformulier zijn ontvangen, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving als kandidaat-lid van de Haagse Bond en wordt ATV Zonnegaarde op de hoogte gebracht.