Praktische info

Als u (kandidaat)lid wilt worden van ATV Zonnegaarde, dan nodigen wij u uit voor een tweetal gesprekken met leden van het bestuur. We gaan er daarbij van uit dat u zich al wat nader heeft georiënteerd over het kopen/huren van een amateurtuin. Wellicht heeft u zich al aangemeld bij de Haagse Bond, de overkoepelende organisatie van amateur- en volkstuinverenigingen in Den Haag en omstreken (zie daarvoor de website www.haagsebond.nl). Maar ook als u dat nog niet gedaan mocht hebben, bent u van harte welkom en zullen we u nader informeren over een en ander.

Voor een lidmaatschap (zie hier voor de statuten  en het huishoudelijk reglement) moet u in staat zijn een tuin te onderhouden, daarbij de opstal of opstallen inbegrepen: in de regel een houten of stenen huisje, een al of niet aangebouwd schuurtje en een kas. Kortom: tuinonderhoud, met een kruiwagen materiaal kunnen transporteren, spitten, wat kunnen timmeren en schilderen. U bent dan ook in staat om deel te nemen aan de zogenaamde werkbeurten: 5 keer per jaar anderhalf uur met zijn allen de paden, de heggen en het verenigingsgebouw helpen onderhouden. Daarnaast zijn er altijd wel wat klussen te doen, en ook daarvoor kan een beroep op u worden gedaan.

Na enige tijd kunt u ook deel nemen aan een commissie of aan het bestuur, om de vereniging draaiende te houden.

Eind november ontvangt u de factuur voor het komende jaar, afhankelijk van de oppervlakte van uw tuin is dat een bedrag tussen € 450,- en € 550,-.

U huurt de grond van de vereniging, die de grondhuur weer afdraagt aan de Haagse Bond, die deze afdraagt aan de gemeente Den Haag. U koopt het huisje, de eventuele kas, de beplanting, de bestrating en eventuele andere zaken van de vorige eigenaar. Deze worden daardoor uw eigendom.

De waarde van een tuin wordt bepaald door de taxatiecommissie van de vereniging. Die stelt een taxatierapport op, dat u kunt inzien.

Het bestuur begeleidt u bij een rondgang over het complex met betrekking tot de te koop staande tuinen. U wordt daarbij geïnformeerd over de plus- en minpunten.

Als u na kennismaking met ons besluit een tuin te kopen en lid te worden, stellen wij een gebruikersovereenkomst op. Zodra u de factuur, waarin naast de overeengekomen koopsom en de contributie nog een aantal andere posten zijn opgenomen, heeft betaald, dragen we de tuin aan u over.

Bij de overdracht van de tuin krijgt u ook de mogelijkheid om via ATV Zonnegaarde een verzekering tegen brand-, inbraak- en glasschade (enkel glas) aan uw opstallen af te sluiten.

Als er geen tuinen te koop staan en u besluit lid te worden, dan komt u op een wachtlijst als kandidaat-lid. Als er een tuin vrijkomt, dan biedt het bestuur die het eerst aan aan het kandidaat-lid dat het langst op de wachtlijst staat.

U kunt door op  Tuinen te koop  te klikken zien welke tuinen er te koop staan op ATV Zonnegaarde.